Menu
Skontaktuj się z nami

602 751 351(22) 404 05 02

SYSTEM EDUKACYJNY W WIELKIEJ BRYTANII

System edukacyjny w pigułce

Edukacja młodzieży w Wielkiej Brytanii opiera się na pięciu etapach:

1. Edukacja przedszkolna,

2. Primary School (szkoła podstawowa),

3. High School/Secondary School – (gimnazjum/liceum),

4. Further Education/College (szkoła średnia) oraz

5. Higher Education (szkoła wyższa).

Rok szkolny w Wielkiej Brytanii podzielony jest na 3 części. Nauka rozpoczyna się 1 września i trwa do ok 20-23 lipca. Liczba uczniów w klasie to od 25 -33 osób. Poszczególne etapy nauki określa się mianem Key Stages, które odzwierciedlają poziomy nauczania (od 0 do 5).

Dzieci mogą uczęszczać do przedszkola w wieku 3 lat. Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 5 r.ż., wtedy też uczniowie rozpoczynają naukę w Primary Schools. Drugim obowiązkowym elementem edukacji jest gimnazjum/liceum (Secondary School), w którym nauka trwa od 11 do 16 / 18 roku życia. Po czwartym etapie nauki, uczeń zdaje egzamin General Certificate of Secondary Education (GCSE). Egzamin ten umożliwia szesnastoletnim uczniom kontynuowanie nauki w szkołach średnich, college'ach lub podjęcie pracy. Edukację na poziomie szkoły średniej określa się w Wielkiej Brytanii mianem Further Education. Uczniowie mogą kontynuować naukę do 18 r.ż. w secondary school (state school lub public school), lub w six form colleges (odrębne jednostki kształcące uczniów od 16 do 19r.ż. ). Po pierwszym roku odbywa się egzamin Advanced Subsidiary (AS level). Skala ocen to A (najlepsza) do F (uczeń nie zdał).

Kiedy wyjechać?

Większość uczniów decyduje się na kontynuację nauki w szkołach secondary school, które oferują możliwość zdania egzaminów, takich jak A-levels, AS-levels, International Baccalaureate (IB), Scottish Highers, National Diplomas. To właśnie na tym etapie uczniowie z Polski wyjeżdżają do UK i rozpoczynają naukę w liceum brytyjskim.

Edukację można realizować w szkołach prywatnych lub publicznych. Szkoły prywatne dla uczniów od 13-18 r. ż., pobierają czesne za naukę, zaś w szkołach publicznych czesne finansowane jest z budżetu państwa. 


Czym są egzaminy A Levels?

A-levels to brytyjskie egzaminy będące odpowiednikiem polskiej matury. Zdawać je można z 3 wybranych przedmiotów wybierając z wielu kierunków humanistycznych i ścisłych (często kontynuowanych z egzaminu AS). Skala ocen to od A (najlepsza), B, C, D, E, F, G oraz U (nie zdane).

Egzaminy General Certificate of Education Advanced Level (A- levels) pozwalają na rozpoczęcie edukacji wyższej lub przygotowującej do określonego zawodu. Stanowią one gruntowne przygotowanie do studiowania na najlepszych uniwersytetach świata. Posiadanie zdanych egzaminów tego typu znacznie ułatwia uczniom rekrutację na brytyjskie uniwersytety, które znajdują się w światowej czołówce. Ponadto, A- levels honorowane są również przez uniwersytety na całym świecie, co daje nieograniczone możliwości studiowania.

Czym jest matura międzynarodowa IB?

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate - IB) to część międzynarodowego programu edukacyjnego obejmującego ponad 120 krajów. Jest to dwuletni program nauczania na poziomie dwóch ostatnich klas liceum ogólnokształcącego zazwyczaj w całości w języku angielskim, zakończony egzaminem. Dyplom IB jest honorowany i uznawany za bardzo prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Matura międzynarodowa jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie i Cambridge). Unikalny program Matury Międzynarodowej świetnie rozwija młodzież na wielu różnych polach i trenuje ich umiejętności analityczne, logicznego myślenia oraz spójnej wypowiedzi. Na wielu uniwersytetach na świecie (m.in. Toronto) wyniki IB, ze względu na poziom nauczania, są traktowane preferencyjnie w porównaniu do innych egzaminów.  Program IB przygotowuje studentów do skutecznego uczestnictwa w szybko zmieniającym się i coraz bardziej globalnym społeczeństwie oraz ma za zadanie:

1. rozwijać fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie i etycznie

2. wykładać kursy (przedmioty) z 6 grup tematycznych

3. rozwijanie umiejętności i pozytywne nastawienie do nauki, które przygotują ich do szkolnictwa wyższego

4. uczyć co najmniej dwóch języków oraz zwiększenie zrozumienia kultur, w tym własnej 

5. nawiązywanie połączeń między tradycyjnymi dyscyplinami akademickimi i zbadać naturę wiedzy poprzez program teorii wiedzy

6. podjąć dogłębne badania w przestrzeni publicznej przez pryzmat jednego lub więcej dyscyplin naukowych poprzez wymóg tzw.

7. extended essay (mini praca dyplomowa)

8. zwiększyć osobisty i interpersonalny rozwój poprzez kreatywność, działania i służbę społeczeństwu

Edukacja wyższa

Higher education, czyli szkolnictwo wyższe, obejmuje uniwersytety i uczelnie wyższe, które oferują dwustopniowe nauczanie: 3-4 letnie studia licencjackie (undergraduate) oraz 1-2 letnie studia magisterskie (postgraduate). 

Polscy uczniowie mają możliwość aplikować na brytyjskie uniwersytety posiadając polską maturę lub kończąc program IB. Najlepiej aplikować z trzema przedmiotami zdawanymi na poziomie rozszerzonym. W zależności od uczelni i kierunku studiów możliwe w trakcie rekrutacji są dodatkowe testy, eseje lub interview. Cykl aplikacyjny na uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii ustawiony jest na rok do przodu, a więc żeby w terminie rozpocząć studia należy aplikować już w drugiej klasie liceum.